Polityka prywatności

1.

Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest CLICO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: Ul. Oleandry 2, 30-063 Kraków, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107000, posiadającą NIP 6770009678, kapitał zakładowy 51.000,00 PLN.

2.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

3.

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe, które są niezbędne w celu świadczenia usług oraz dokonania rejestracji na stronie internetowej pod adresem: ddosecurity.pl, a także w celach marketingowych, statystycznych i sprawozdawczych.

4.

Administrator zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, stanowisko, nazwa przedsiębiorcy. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usług oraz do wykonywania prawnie uzasadnionych obowiązków oraz przysługujących roszczeń Administratora.

5.

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe, które są niezbędne w celu świadczenia usług, a także w celach marketingowych, sprawozdawczych i statystycznych. W szczególności Administrator zbiera dane osobowe w celu:

 1. przygotowania i przedstawienia oferty marketingowej,
 2. rejestracji na stronie internetowej pod adresem: ddosecurity.pl,
 3. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora oraz podmiotów trzecich,
 4. statystycznym i analitycznym,
 5. w celu przekazania dostępu do bezpłatnej wersji testowej oferowanych produktów,
 6. zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, w tym w szczególności do wystawienia faktury,
 7. realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 8. wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
 9. przekazania do podmiotów trzecich, współpracujących z Administratorem w celu wykonania wskazanych powyżej działań.

6.

Administrator zbiera dane osobowe klientów podczas procesu rejestracji przez stronę internetową.

7.

Administrator danych osobowych podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych klientów. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu. Administrator nadaje odpowiednie uprawnienia osobom, które mają dostęp do danych osobowych. W celu zachowania bezpieczeństwa i zapobiegania przetwarzaniu niezgodnemu z przepisami prawa, Administrator dokonuje oszacowania ryzyka oraz wdraża środki minimalizujące to ryzyko. Wdrożone środki zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w tym poufność, oraz uwzględniają stan wiedzy technicznej. Oceniając ryzyko w zakresie bezpieczeństwa danych, Administrator bierze pod uwagę ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych – takie jak przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie, nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych i mogące w szczególności prowadzić do uszczerbku fizycznego, szkód majątkowych lub niemajątkowych.

8.

Klientom w każdej chwili przysługuje dostęp do treści ich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy przesłać prośbę na adres e-mail: info@ddosecurity.pl, jak również drogą pocztową na adres: ul. Oleandry 2, 30-063 Kraków. Administrator udziela odpowiedzi na żądania klientów, których dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie miesiąca, a jeżeli nie zamierza spełnić żądania danej osoby podaje w tym terminie przyczyny odmowy. Administrator udziela odpowiedzi w formie, w jakiej dana osoba wystąpiła z żądaniem lub zapytaniem.

9.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody klienta, którego dane osobowe dotyczą, lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej prawem. Zgoda wyrażana jest w sposób dobrowolny, jednoznaczny i precyzyjny.

10.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich odbywa się wyłącznie w pełnej zgodzie z RODO. Administrator zapewnia, aby warunki umów z państwami trzecimi zawierały standardowe klauzule ochrony danych przyjęte w Unii Europejskiej.
 2. Administrator podejmuje niezbędne działania celem wdrożenia prawidłowych zapisów w umowach z państwami trzecimi oraz podmiotami współpracującymi, celem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. W tym celu Administrator dokonuje okresowego sprawdzenia stosowanych zapisów umownych oraz wskazuje na obowiązujące klauzule, spełniające wymogi przepisów prawa.

11.

Administrator współpracuje z właściwymi organami nadzorczymi w odniesieniu do wszelkich działań służących zapewnieniu przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Administrator ma obowiązek współpracować z organem nadzorczym i na jego żądanie udostępniać mu Rejestr Czynności Przetwarzania w celu monitorowania operacji przetwarzania. Administrator dokonuje zgłoszeń do organów nadzorczych w zakresie przewidzianym w przepisach prawa, w szczególności w RODO.

12.

Administrator bez zbędnej zwłoki informuje osobę, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby, tak aby umożliwić tej sobie podjęcie niezbędnych działań zapobiegawczych. Informacja zawiera opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych oraz zalecenia dla danej osoby fizycznej co do minimalizacji potencjalnych niekorzystnych skutków. Informacje są przekazywane osobom, których dane dotyczą, tak szybko, jak jest to rozsądnie możliwe, w razie konieczności – w ścisłej współpracy z organem nadzorczym, z poszanowaniem wskazówek przekazanych przez ten organ lub inne odpowiednie organy.

13.

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej ddosecurity.pl i przeznaczone są do korzystania ze tej strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

A. dostosowania zawartości strony internetowej ddosecurity.pl do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika ddosecurity.pl i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

B. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony internetowej ddosecurity.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

C. udostępnienie danych stronom trzecim.

3. W stosowanych przez Administratora plikach cookies nie są zapisywane żadne dane osobowe użytkowników strony internetowej ddosecurity.pl.

4. Użytkownik, który po raz pierwszy odwiedza stronę internetową ddosecurity.pl, jest proszony o wyrażenie zgody na instalację plików cookies, które są aktywowane wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody przez użytkownika. Taką zgodę użytkownik może w każdej chwili wycofać, poprzez zmianę ustawień przeglądarki pozwalającą na zablokowanie zapisywania plików cookies, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji według taryf standardowych. W przeglądarce użytkownik może ustawić, że zapisywanie plików cookies akceptowane jest wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody. Administrator zaznacza, że odwołanie zgody na zapisywanie i przetwarzanie danych przez pliki cookies jest skuteczne tylko na tym komputerze i dla tej przeglądarki, w których dokonano odpowiednich ustawień.

5. Użytkownicy strony internetowej ddosecurity.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Użytkownik może zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.

14.

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności.